Další slova na nápěv Kde domov můj

Text j přepisován z různých historických zpěvníků v autentické podobě. Pokud je někde čárka nebo velké písmeno navíc, není to naše chyba, ale jen zachováváme autenticitu.

Autor slov : Karel Leger

Kde domov můj? Kde vlast je má?
Potem práce posvěcená, utrpením vykoupená,
jak ji předkům svěřil Bůh, hájil meč a vzdělal pluh,
drahá je mi rodná země, země česká domov můj!

Kde domov můj? Kde vlast je má?
Bože věčný, láskou svojí 
chraniž zem tu v každém boji,
k práci pilné sílu dej, lidu svému požehnej,
nechať vzkvétá rodná země, země česká domov můj!

Následující dva texty jsou ve Zpívajícím Čechoslovákovi řazeny pod sebou, autor je uveden pouze u Slezského. V dobrém duchu budiž autorství připsáno též osobě.

Slezský

Autor slov : František Polášek

Kde domov můj?! Kde domov můj?!
Od Pradědu k Lysé hoře,

Ostrava kde plyne k Odře,
Opavěnka vévodí, dobrý lid kde se rodí:
to je Slezů krásná země, země slezská domov můj!

Moravský


Autor slov: František Polášek (pravděpodobně)

Kde domov můj?!
Bujará orlice pestrá, lva bílého věrná sestra,
snášela s ním nehodu, cítí teď s ním svobodu:
s českým lvem se nerozloučí
zem moravská domov můj!

Slovenský

Autor slov : Ferdinand Pečka-Místecký

Kde domov můj?!
Tam, kde z Tater štítů sněžných
řine Váh se v proudech něžných,
zpěvů pln jest luh i háj, jakých nezná jiný kraj:
Slováků to krásná země,
zem slovenský domov můj!

Slovanský

Autor slov neznámý

Kde domov můj?
Bože, mocný Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne,
Tebe vzývá národ můj, mocný Bože, při něm stůj:
světovládný Hospodine,
chraň slovanský domov můj

Poděbradský

Autor slov : V. Pok

Kde domov můj?
Nad Labem kde v vznešenosti, svědek slavné minulosti
pevný pne se vzhůru hrad, v němž vzrost‘ Jiří z Poděbrad,
tento zámek zval svou vlastí;
Poděbrady domov můj!

Podřipský

Autor slov neznámý

Kde domov můj?
Tam, kde Labe stříbrošedé hučí své proudy vede,
tam, kde Mělník nad Labem vinným kmenem šatí zem
a to je krásná země,
země česká domov můj!

Kde vlast je má?

Autor slov neznámý

Kde vlast je má?
Znáš ten věnec hor a lesů plný krásy, plný plesů
plný rolí, hájů, luk, a ty zdobí toků zvuk!
Tam v tom věnci čarokrásném,
v onom ráji vlast je má!

Kde vlast je má?
Znáš-li zem tu, kde se lila krev pradědů ušlechtilá
pro vrch každý, každý les, každý údol, každou mez?
Tam v té zemi chrabrých reků,
v zemi krásné vlast je má!

Kde vlast je má?
Znáš té země hory, doly. Kde byl vítěz nad Mongoly,
Když se vrátil z bitvy k nim, věncem vítán bobkovým?
Tam v těch horách, tam v těch dolích
věčně drahá vlast je má!

Kde vlast je má?
Znáš té země svaté kraje, znáš ty nivy, znáš ty háje,
kde proléval chrabrý lev pro jich blaho svoji krev?
Tam v té zemi trpký cotů
v zemi České vlasť je má!

Sokolům vítězným

Autor slov: Jaroslav SOKOL

Kde domov můj, kde domov můj,
kde Sokolstva čacké sobry,
chrání naše české hory,
české jméno vlastní čest,
nepřátel odráží pěst.
Toť Sokolstva krásná země,
|| :země česká domov můj. :||

 

Pohřební

Autor slov neznámý

Kde domov tvůj?
Cesta tvoje dokonána, žíti truchlohra dohrána,
milovaný druhu náš, v chladném hrobě spočíváš,
v klidném lůně věrné matky,
zem posvátná domov tvůj!

Kde domov tvůj?
V nadehvězdné tam té vlasti, tam jsi zbaven zemských strastí,
milostiv ti budiž Pán, od něhož jsi povolán:
avykaž ti v ráji věčném
s vyvolenci- domov tvůj!


Uveřejněno

v

od