Symboly Československa

Další etapou vývoje státního znaku byl vznik první Československé republiky v roce 1918.
K původním znakům Čech, Moravy a Českého Slezska přibyl znak Slovenska a v roce 1919 taktéž znak Podkarpatské Rusi. Velký státní znak též obsahoval symboly Těšínska, Opavska a Ratibořska.

Plakát Československa v počátcích nové republiky:

Znaky Československa před jeho vznikem
Znaky Československa před jeho vznikem

Návrh státního znaku ČSR a znak Československé národní rady:

 

Československá národní rada
Československá národní rada


Po mnoha návrzích zvítězily a nabyly platnosti 30. března 1920 tyto znaky :

Malý státní znak:

Malý státní znak ČSR
Malý státní znak ČSR


Malý znak republiky Československé jest: Na červenem štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku v pravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy, nesoucí na svých prsou červený štítek s třemi modrými vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší.

Střední státní znak:
csr18_2

Střední znak republiky Československé má dva štíty, přední a zadní. Na předním (srdečním) jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku v pravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy. Zadní štít jest čtvrcený. V jeho horním pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli znak Podkarpatské Rusi: štít na zdél rozdělený, v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném poli stojící červený medvěd v pravo hledící. V pravém spodním poli znak moravský: na modrém štítě v pravo hledící orlice s čelenkou, stříbrně a červeně šachovaná. V levém spodním poli znak slezský: na zlatém štítě v pravo hledící černá orlice s čelenkou v červené zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem.

Velký státní znak:

Velký státní znak ČSR
Velký státní znak ČSR


Veliký znak republiky Československé skládá se ze štítu předního a zadního. Na předním jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku v pravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy. Zadní štít jest rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva jsou rozpůleny, třetí spodní třikráte dělen. V horním pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli znak Podkarpatské Rusi: štít na zdél rozdělený, v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném poli stojící červený medvěd v pravo hledící. V pravém středním poli znak moravský: na modrém štítě v pravo hledící orlice s čelenkou, stříbrně a červeně šachovaná. V levém středním poli znak slezský: na zlatém štítě v pravo hledící černá orlice s čelenkou v červené zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem. V pravém spodním poli znak Těšínska: na modrém štítě zlatá orlice v pravo hledící. Ve spodním středním poli znak Opavska: štít červeně a bíle rozpůlený. V levém spodním poli znak Ratibořska: štít rozpůlený, v pravém modrém poli zlatá orlice s čelenkou v pravo hledící, levé pole bílé a červeně rozpůlené.

Ač nebyly znaky Československa heraldicky zcela přesné, rozhodně byly důstojné.

Protektorát Čechy a Morava 1939-1945

Po mnichovské zradě se používal jen střední státní znak jako výraz autonomie Slovenska a po zániku druhé Česko-Slovenské republiky roku 1939 vznikl protektorát Čechy a Morava (15. březen 1939).
Ten již samozřejmě nemohl používat československé znaky, proto dne 19. září 1939 přijal zákon o znacích – používal malý a velký státní znak.

Malý státní znak byl český lev a velkým státním znakem se stal čtvrcený štít s českým lvem a moravskou orlicí (obojí v trochu směšném vzhledu a orlice Moravy na něm vypadala spíše jako oškubané kuře, lev taktéž nevypadal zrovna důstojně. Možná tak chtěli Němci vtipně demonstrovat nadvládu?).

Menší státní znak protektorátu:

 

Protektorátní znak
Protektorátní znak

 

Menší znak Protektorátu Čechy a Morava jest: Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy.

Větší státní znak Protektorátu:

 

Velký protektorátní znak
Velký protektorátní znak

 

Větší znak protektorátu Čechy a Morava má štít čtvrcený. V jeho pravém horním a levém spodním poli jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy. V levém horním a pravém spodním poli znak moravský: na modrém štítě orlice vpravo hledící, stříbrně a červeně šachovaná, s čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy.

Československá (socialistická) republika 1960-1989

Po znovu vytvoření Československa (bez Podkarpatské Rusi) měl dle ústavy znaky stanovovat zákon, ale ten neexistoval.
Československo v letech 1945-1960 používalo pouze malý a střední státní znak ČSR (včetně znaku Podkarpatské Rusi) a velký státní znak na prezidentské standartě.

17. listopadu roku 1960 stanovil zákon nový státní znak ČSR (autorem byl M. Hegar).
Tento znak byl však heraldicky zcela nesprávný a nedůstojný. Zneuctil český i slovenský znak.
V heraldice se nemůže použít znak pěchoty (husitská pavéza), navíc z neznámých důvodů byl změněn znak Slovenska. Nyní symbolizoval Slovenské národní povstání a horu Kriváň.

Státní znak ČSSR:

 

Znak ČSSR
Znak ČSSR


Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.

Česká a Slovenská Federativní Republika 1990-1993

Po pádu komunistické totality přijala Česká a Slovenská Federativní Republika dne 20. dubna 1990 zákon o nových státních znacích (na Slovensku již od 1. března 1990).

Státní znak ČSFR:

 

Znak ČSFR
Znak ČSFR


Státní znak České a Slovenské Federativní Republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící, se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém a třetím červeném poli je stříbrný dvojitý kříž vztyčený na středním vyvýšeném vršku modrého trojvrší. Čtvrcení znaku je vyznačeno stříbrnou linkou.

Česká republika (v rámci ČSFR) používala tyto znaky:

Malý státní znak:

 

Malý státní znak ČR (do roku 1993)
Malý státní znak ČR (do roku 1993)

 

Malý státní znak České republiky tvoří červený štít, na kterém je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou.

Velký státní znak:

 

Velký státní znak ČR
Velký státní znak ČR

 

Velký státní znak České republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém modrém poli je stříbro červeně šachovaná orlice vpravo hledící se zlatým zobákem, zlatými pařáty a zlatou heraldickou korunou. Ve třetím zlatém poli je černá orlice vpravo hledící s červeným zobákem, červenými pařáty, zlatou heraldickou korunou a stříbrnou pružinou na prsou zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem.

Po rozpadu Československa roku 1993 přijala Česká republika své znaky z ČSFR, pouze malý státní znak změnila ze španělského štítu na gotický.

Současný malý státní znak ČR:

Malý státní znak ČR (od roku 1993)
Malý státní znak ČR (od roku 1993)